Stel uw vraag Subsidie

Subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak (bijvoorbeeld volledig beklinkerde tuinen) stroomt veel water af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Om het riool te ontlasten en zo wateroverlast te beperken, stelde de gemeenteraad op 28 maart 2019 de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater vast.

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken af te koppelen. Het regenwater wat nu rondom uw huis valt, komt meestal in ons riool terecht. De voordelen van afkoppelen zijn dat de wateroverlast minder wordt (niet alleen bij u maar ook elders in de buurt). U levert een bijdrage aan het tegen gaan van de verdroging. De oppervlaktewaterkwaliteit verbetert, doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie.

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater (afvoer van toilet, wasbak etc). Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Wees er dan op tijd bij. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt: op = op! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de subsidiepot leeg is, stopt de regeling. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Aanvraagformulier

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 2 april 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Raadpleeg hier de regeling

Bij vragen kunt u bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Kalender